Οι περιλήψεις των εργασιών που θα σταλούν θα πρέπει να ενταχθούν σε κάποια από τις ακόλουθες ευρείες θεματικές ενότητες. Οι συνεδρίες δεν θα είναι υποχρεωτικά ίδιες με τις θεματικές ενότητες. Θα καθοριστούν με βάση τις εργασίες που θα υποβληθούν.

Θεματικές ενότητες

 1. Οικολογία Πληθυσμών
 2. Οικολογία Κοινοτήτων
 3. Οικολογία Τοπίου - Τηλεπισκόπηση
 4. Θαλάσσια Οικολογία
 5. Λειτουργική Οικολογία
 6. Εξελικτική Οικολογία
 7. Γενετική Ποικιλότητα – Μοριακή Οικολογία
 8. Εδαφική Οικολογία
 9. Βιογεωγραφία
 10. Ηθολογία
 11. Οικολογική Μοντελοποίηση - Μαθηματική Οικολογία
 12. Οικοφυσιολογία - Οικομορφολογία
 13. Οικοτοξικολογία
 14. Βιολογικές Εισβολές
 15. Βιομετεωρολογία - Κλιματική Aλλαγή και Eπιπτώσεις σε Eίδη και Oικοσυστήματα
 16. Πρότυπα και Διατήρηση Βιοποικιλότητας
 17. Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Προστατευόμενων Περιοχών
 18. Οικολογία και Κοινωνία – Εφαρμογές της Οικολογικής Έρευνας
 19. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 

Ειδικές συνεδρίες

Έχουν προγραμματιστεί οκτώ Ειδικές Συνεδρίες που αφορούν επίκαιρα θέματα. Τίτλοι, περιεχόμενα και συντελεστές έχουν ως εξής:

1. Οικολογική έρευνα 'εκτός των τειχών':

(α) Σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΜΚΠΟ)
(β) Σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Οργανωτές-Συντονιστές
Ελληνική Οικολογική Εταιρεία - Κ. Κατή, Δ. Κουτσούμπας, Δ. Βώκου, εκπρόσωπος ΜΚΠΟ

Η συνεδρία εστιάζει σε χαρακτηριστικά, περιεχόμενο, δυσχέρειες και προοπτικές της οικολογικής έρευνας που διεξάγεται σήμερα στη χώρα από τις μεγάλες περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Κύριοι εισηγητές θα είναι οι υπεύθυνοι διεξαγωγής αυτής της έρευνας. Τα στοιχεία για τη συνεδρία 1β θα δοθούν με μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων, ενώ  θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό τόσο για την 1α όσο και για την 1β μετά τις εισηγήσεις.

2. Το έργο βιοπαρακολούθησης στην Ελλάδα
Οργανωτές-Συντονιστές
Ελληνική Οικολογική Εταιρεία - Κ. Κατή, Ι. Τσιριπίδης, Δ. Βώκου

Αυτή η συνεδρία εστιάζει στο έργο εποπτείας που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, αλλά εκτείνεται και πέραν αυτού. Θα γίνουν αναφορές στις μεθοδολογίες βιοπαρακολούθησης και στα κύρια αποτελέσματα του έργου, στα δυνατά σημεία, στις δυσχέρειες και σε προτάσεις βελτίωσης, όπως και στις ομάδες ειδών-αντικείμενα παρακολούθησης από τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, στη γενετική παρακολούθηση καθώς και στη σύνδεση επιστημονικών μελετών με πολιτικές στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Εισηγητές θα είναι οι υπεύθυνοι υλοποίησης του έργου της εποπτείας, εκπρόσωπος των φορέων διαχείρισης, υπεύθυνος έρευνας για τη γενετική ποικιλότητα και εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι απόψεις της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το αντικείμενο της βιοπαρακολούθησης βρίσκονται εδώ

3. Διαχείριση και διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας
Οργανωτές-Συντονιστές
Σ. Βαρελτζίδου, Π. Λυμπεράκης, Μ. Κουτράκης

Η συζήτηση για τη διαχείριση και διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας παραμένει ακόμα ανοιχτή. Στη συνεδρία αυτή θα τεθούν θέματα αρχών, στρατηγικής και πρακτικής για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση, τα διαχειριστικά σχέδια, η μεθοδολογία των ‘Ελεύθερων Προτύπων’ (The Open Standards for the Practice of Conservation, http://cmp-openstandards.org) και τα σχήματα διακυβέρνησής τους. Θα γίνουν τοποθετήσεις και προτάσεις από εισηγητές που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές, μεταξύ των οποίων και από εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα ακολουθήσει συζήτηση με σύντομες παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες και θα συνοψιστούν τα συμπεράσματα της συνεδρίας.

4. Σύγκλιση δράσεων για γαλάζια ανάπτυξη και καλή περιβαλλοντική κατάσταση: θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και χωροταξικός σχεδιασμός
Οργανωτές-Συντονιστές
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) - Β. Βασιλοπούλου, Π. Καραχλέ

Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) με πολλαπλούς στόχους αφορούν τόσο στη διατήρηση ενδιαιτημάτων ή και ειδών, όσο και στη βιώσιμη διεξαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων (πχ. αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, τουρισμός). Αποτελούν τις πρώτες μορφές θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού που βασίζεται σε οικοσυστημική προσέγγιση. Στo πλαίσιο αυτής της συνεδρίας θα συζητηθούν οι προοπτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή της πρόσφατης ευρωπαϊκής οδηγίας για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις ΘΠΠ που υπάρχουν στη χώρα.  Παράλληλα, θα παρουσιαστούν παραδείγματα από την εκπόνηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων και θα διερευνηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των στόχων επίτευξης Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης με εκείνους της αειφορικής γαλάζιας ανάπτυξης. Εισηγήσεις θα γίνουν από ερευνητές, στελέχη των φορέων διαχείρισης των θαλάσσιων πάρκων της χώρας και άλλους ειδικούς στο αντικείμενο. 

5. Καινοτόμες τεχνολογίες φυκών και περιβάλλον
Οργανωτές-Συντονιστές
Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία (ΕΛΦΕ) – Σ. Ορφανίδης, Μ. Μουστάκα

Η υπερ-εκμετάλλευση των φυσικών υδατικών πόρων, η απελευθέρωση παραπροϊόντων της ανθρώπινης δραστηριότητας και η κλιματική αλλαγή απειλούν και προκαλούν ακόμα και ακραίες διαταραχές στα υδάτινα οικοσυστήματα (ευτροφισμό, υπερθέρμανση, οξίνιση των ωκεανών κ.α.). Οργανισμοί του υδάτινου περιβάλλοντος, συγκεκριμένα φύκη και κυανοβακτήρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το μετριασμό των επιπτώσεων. Οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν υψηλό δυναμικό παραγωγής ουσιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ποικίλλες δυνατές εφαρμογές και μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των συγκεντρώσεων CO2 αλλά και στην επαναχρησιμοποίηση του γλυκού νερού μέσω καθαρισμού των αποβλήτων. Προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. Ειδικότερα αντικείμενα της συνεδρίας είναι τα εξής: Βιοδείκτες οικολογικής εκτίμησης υδάτων, Βιοκαύσιμα/Βιοενέργεια τρίτης γενιάς, Βιοτεχνολογικά προϊόντα, Ολοκληρωμένα πολυτροφικά συστήματα υδατοκαλλιέργειας και Φυκοχειρισμός υγρών αποβλήτων. Περιλαμβάνει σύντομες εισαγωγικές ομιλίες με παρουσίαση τεχνολογιών προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος που εφαρμόζονται ή είναι υπό σχεδιασμό στην Ελλάδα, ολιγόλεπτες τοποθετήσεις από ερευνητές, σχετικούς με τα επιμέρους αντικείμενα, και ανοιχτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Τιμητική Διάκριση Μέλους ΕΛΦΕ

Στο πλαίσιο αυτής της Συνεδρίας, θα αποδοθεί τιμητική διάκριση στον πρώην πρόεδρο της ΕΛΦΕ (νυν αντιπρόεδρο) καθηγητή Χρήστο Κατσαρό για την προσφορά του στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Φυκολογικών Εταιριών (http://www.feps-algae.org/) ως Πρόεδρος, για τη διετία 2014-2016.

6. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και θερινά σχολεία στην Οικολογία και σε συναφή πεδία στην Ελλάδα
Οργανωτές-Συντονιστές
Π. Δημητρακόπουλος, Α. Παπαγεωργίου, Σ. Γκιώκας, Δ. Βώκου

Σε αυτήν την συνεδρία, θα παρουσιαστούν τα σχετικά προγράμματα και σχολεία από τους εκάστοτε υπεύθυνους των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Θα γίνουν σύντομες εισηγήσεις και ακολούθως συζήτηση με το κοινό για θέματα που αφορούν στη σκοπιμότητα και στους στόχους τους, στη  διάρθρωση και χρηματοδότησή τους, στα κίνητρα αυτών που τα επιλέγουν και γενικότερα στη συνεισφορά και στις προοπτικές τους.

7. Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και επιπτώσεις - Εθνικό σχέδιο δράσης
Οργανωτές-Συντονιστές
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Σ. Καζαντζίδης, Κ. Ντεμίρη

Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα σχετικών ερευνών και θα διατυπωθούν προτάσεις προς υιοθέτηση για το εθνικό σχέδιο δράσης. Μεταξύ των εισηγητών θα είναι αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

8. Τhe "impact factor syndrome" and the future of scientific publishing (η γλώσσα αυτής της συνεδρίας θα είναι η αγγλική)
Οργανωτές-Συντονιστές
J.M. Halley, M. Hochberg, Κ.I. Στεργίου

This session will focus on the concerns of practicing scientists and students about the role and future of scientific publishing. The number of publications and scientific journals has been rapidly increasing and with this has increased reliance upon a profusion of new metrics. The sheer volume and pace of today’s changes are raising concerns about what publishing is for and where it is headed. What use are metrics such as IF or H? Is open-access a positive development? We are interested in general global trends but also in developments of specific interest to ecologists and to Greece. Short introductory talks will be given by the former editor of Ecology Letters, the current editor of the Thessaloniki-based Journal of Biological Research and researchers whose recent work focuses on publication metrics; there will be also the opportunity for some additional contributions. We will be encouraging discussion and responding to live and submitted questions.